Algemene verkoopvoorwaarden

1. Definities

Auteur : elke natuurlijke persoon die elementen heeft gemaakt die aanwezig zijn op deze site, met inbegrip van auteurs van teksten, grafisch ontwerpers, machinisten en ontwerpers van de boom.
Browser : klantsoftware om verbinding te maken met websites.
Editor : Eigenaar van de site, in overeenstemming met de kunst. L.341-1 al.1 van de Code intellectuele eigendom.
Site : Alle bronnen beschikbaar onder de domeinnaam premrank.com
Gebruiker : Bezoeker van deze site en consument van haar informatie.

2. Databaserecht

2.1 De gehele site wordt gedefinieerd als een databank in de zin van de richtlijn van 11 maart 1996 en de omzetting ervan in het Franse recht in de wet van 1 juli 1998 (art. L.341-1 en de volgende code voor intellectuele eigendom). Als zodanig machtigt de uitgever van deze site, producent van deze databank, uitsluitend het gebruik en de toegang als omschreven in lid 3 Copyright Hierna.
2.2 Elk gebruik of extractie van voorwerpen van de site die niet door de producent zijn toegestaan, is onwettig en strafrechtelijk gesanctioneerd door de hieronder genoemde inbreuk op namaak.

3. Auteursrecht

3.1 Alle elementen van de site, waaronder: afbeeldingen, achtergronden, afbeeldingen, logo's, chips en bewegwijzering, zijn ook onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten van de Uitgever onder het auteursrecht op deze items of op de site als het werk van een auteur of als database, of waarvan zij wettelijk de rechten heeft verkregen om te werken.
3.2 Alle teksten gereproduceerd op de site zijn eigendom van hun auteurs. Het gebruik hiervan geschiedt onder de gebruikelijke voorwaarden van het auteursrecht zoals gedefinieerd in de Franse code voor intellectuele eigendom, en in overeenstemming met de Berner Conventie en de daaropvolgende internationale overeenkomsten, voorbehoud gemaakt van wat heeft geleid tot de volgende paragraaf.
3.3 Elke exploitatie van de inhoud op de site vereist de instemming van de Uitgever en de betrokken auteurs.
3.4 Elke exploitatie, zelfs in privé, van alle of een substantieel deel van de site vereist de instemming van de producent van de databank, overeenkomstig de bepalingen van de kunst. L.342-1 van de Code voor intellectuele eigendom.
3.5 Elke schending van het auteursrecht of het databaserecht is strafbaar voor het inbreukdelict, onverminderd eventuele schadeclaims door rechthebbenden..
3.6 Foto credits (naast de credits vermeld op sommige pagina's): greenbay, andrewatla, duchesssa, sqback (SXC)

4. Merkenrecht

Alle handelsmerken die op deze site worden vermeld, behoren tot de organisaties die ze hebben ingediend en worden alleen vermeld voor bewegwijzering.
Het merk PremRank is eigendom van het bedrijf MYWEBTECH MYWEBTECH.

5. Hyperlinks naar deze site

Alle hyperlinks naar een van de pagina's van deze site zijn gratis, op voorwaarde dat ze worden geopend in een nieuw venster en worden ondubbelzinnig gepresenteerd om te voorkomen dat :
Eventuele verwarring tussen de aanhalende site en deze site;
- evenals elke bevooroordeelde presentatie, of in strijd met de toepasselijke wetten.

6. RGPD: Privacy- en persoonsgegevensgegevens

6.1 Verwerking : Het bedrijf MYWEBTECH MYWEBTECH (bedrijf) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en informatie verzameld van de aanvrager. Zij zet zich in voor vertrouwelijkheid op deze.
6.2 Finaliteit van de behandelingen : Gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt in het kader van casemanagement: leveringsvoorstellen, missiebeheer en monitoring voor klanten.
6.3 Rechtsgrondslag voor behandeling : De verwerking van deze gegevens wordt gerechtvaardigd door het pre-contract kader van de uitkeringsvoorstellen en door het contractuele kader voor de missies zelf..
6.4 Ontvangers van gegevens : MEDEWERKERS VAN MYWEBTECH.

6.5 Houdbaarheid : De gegevens worden bewaard voor de duur van het voorstel en 3 jaar na het laatste voorstel dat aan de aanvrager is gedaan, of 3 jaar na het einde van de laatste uitkering.
6.6 Rechten van de betrokkenen : De persoon die door deze gegevens wordt getroffen, heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht op bezwaar, onder de voorwaarden van de artikelen 15 tot en met 18 en 21 van de RGPD. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door op alle mogelijke manieren contact op te nemen met het hoofdkantoor van het bedrijf, inclusief e-mailen van het bedrijf: neem contact op met [-] premrank.com. Zij heeft ook het recht om bij de Cnil een vordering in te dienen in geval van niet-naleving van de RGPD (artikel 13).

7. Verantwoordelijkheid

7.1 De Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële fouten die mogelijk in de documenten op de Site zijn geslopen, ondanks alle zorg die is voorgenomen bij het publiceren ervan..
7.2 Evenmin kan de Uitgever verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie, opmerkingen en meningen die worden geuit over de sites waarop hij verwijst naar hyperlinks en waarvan hij geen redactionele controle heeft..

7.3 De Uitgever biedt een garantie van middelen op PACK reinigingsopdrachten / evenals een garantie van middelen en resultaten op pack orders verbetering, bescherming. In geen geval kan de uitgever gebruik maken van het met geweld verwijderen van een link, maar het verzekert om alles te doen wat in haar macht ligt om.
7.4 Evenmin kan de Uitgever verantwoordelijk worden gehouden voor de gebrekkige overdracht van gegevens als gevolg van verschillende internetnetwerken of onverenigbaarheden als gevolg van de browser van de gebruiker.