Γενικοί Όροι Πώλησης

1. Ορισμοί

Συγγραφέας : κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει δημιουργήσει στοιχεία παρόντες σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων των συντακτών των κειμένων, γραφίστες, machinists και σχεδιαστές του δέντρου.
Πρόγραμμα περιήγησης : λογισμικό πελατών για να συνδεθείτε με ιστοσελίδες.
Επεξεργαστή : Ιδιοκτήτης του χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 10παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. L.341-1 al.1 του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Τοποθεσία : Όλοι οι πόροι που είναι διαθέσιμοι κάτω από το όνομα τομέα premrank.com
Χρήστη : Επισκέπτης σε αυτό το site και καταναλωτής των πληροφοριών της.

2. Νόμος περί βάσεων δεδομένων

2.1 Ολόκληρος ο Ιστότοπος ορίζεται ως βάση δεδομένων κατά την έννοια της οδηγίας της 11ης Μαρτίου 1996 και της μεταφοράς του στο γαλλικό δίκαιο στο δίκαιο της 1ης Ιουλίου 1998 (άρθρο 1998 (άρθρο 1998 (άρθρο 11 ιουλίου 1998 (άρθρο 10παράγραφος 1998 (άρθρο 10παράγραφος 1 του 1998 (άρθρο 10παρ. L.341-1 και τον ακόλουθο κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας). Ως εκ τούτου, ο Εκδότης αυτής της ιστοσελίδας, παραγωγός αυτής της βάσης δεδομένων, επιτρέπει αποκλειστικά τις χρήσεις και την πρόσβαση που ορίζονται στην παράγραφο 3 Πνευματικά δικαιώματα Εφεξής.
2.2 Οποιαδήποτε χρήση ή εξαγωγή αντικειμένων από την Ιστοσελίδα που δεν επιτρέπεται από τον Παραγωγό είναι παράνομη και ποινικά επικυρώνεται από την παραβίαση της παραχάραξης που αναφέρεται παρακάτω.

3. Πνευματικά δικαιώματα

3.1 Όλα τα στοιχεία της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων: γραφικών, ταπετσαριών, εικόνων, λογότυπων, τσιπ και σήμανσης, υπόκεινται επίσης στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Εκδότη βάσει πνευματικών δικαιωμάτων σε αυτά τα στοιχεία ή στην ιστοσελίδα ως έργο δημιουργού ή ως βάση δεδομένων, ή από τα οποία έχει αποκτήσει νόμιμα τα δικαιώματα λειτουργίας.
3.2 Όλα τα κείμενα που αναπαράγονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία των συντακτών τους. Η χρήση τους πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους του δικαιώματος του δημιουργού, όπως ορίζονται από τον γαλλικό κώδικα διανοητικής ιδιοκτησίας, και σύμφωνα με τη σύμβαση της Βέρνης και τις μεταγενέστερες διεθνείς συμφωνίες, επιφύλαξη των στοιχείων που απορρέουν από την ακόλουθη παράγραφο.
3.3 Οποιαδήποτε εκμετάλλευση του περιεχομένου που υπάρχει στην Ιστοσελίδα απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Εκδότη και των ενδιαφερόμενων Συντακτών.
3.4 Οποιαδήποτε εκμετάλλευση, ακόμη και κατ' ιδίαν, του συνόλου ή σημαντικού μέρους της Ιστοσελίδας απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του παραγωγού της βάσης δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. L.342-1 του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
3.5 Οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων ή βάσεων δεδομένων τιμωρείται με ποινικές κυρώσεις για το αδίκημα της παράβασης, με την επιφύλαξη τυχόν αξιώσεων αποζημίωσης από τους κατόχους δικαιωμάτων..
3.6 Πιστώσεις φωτογραφιών (εκτός από τις πιστώσεις που αναφέρονται σε ορισμένες σελίδες): greenbay, andrewatla, duchessa, sqback (SXC)

4. Δίκαιο εμπορικών σημάτων

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα ανήκουν στους οργανισμούς που τα κατέθεσαν και αναφέρονται μόνο για σήμανση.
Η μάρκα PremRank είναι ιδιοκτησία της εταιρείας MYWEBTECH.

5. Υπερσυνδέσμοι σε αυτό το site

Οποιεσδήποτε υπερσυνδέσμες σε οποιαδήποτε από τις σελίδες αυτής της ιστοσελίδας είναι δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι ανοίγουν σε ένα νέο παράθυρο και παρουσιάζονται κατηγορηματικά, προκειμένου να αποφευχθεί η :
Οποιαδήποτε πιθανότητα σύγχυσης μεταξύ της ιστοσελίδας αναφέροντας και αυτό το Site?
- καθώς και κάθε μεροληπτική παρουσίαση, ή αντίθετη προς την ισχύουσα νομοθεσία.

6. RGPD: Προστασία προσωπικών δεδομένων και προσωπικά δεδομένα

6.1 Επεξεργασία : Η εταιρεία MYWEBTECH (Εταιρεία) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται από τον αιτούντα. Δεσμεύεται να εμπιστευτικότητα σε αυτές τις.
6.2 Οριστικότητα των θεραπειών : Τα δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά στο πλαίσιο της διαχείρισης υποθέσεων: προτάσεις παράδοσης, διαχείριση αποστολής και παρακολούθηση για τους πελάτες.
6.3 Νομική βάση για τη θεραπεία : Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών δικαιολογείται από το προ-συμβατικό πλαίσιο των προτάσεων παροχών και από το συμβατικό πλαίσιο για τις ίδιες τις αποστολές..
6.4 Παραλήπτες στοιχείων : Εργαζόμενοι της MYWEBTECH.

6.5 Διάρκεια ζωής : Τα στοιχεία διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της πρότασης και 3 έτη μετά την τελευταία πρόταση που υποβλήθηκε στον αιτούντα, ή 3 έτη μετά το τέλος της τελευταίας παροχής.
6.6 Δικαιώματα των θιγόμενων : Το πρόσωπο που θίγεται από τα δεδομένα αυτά έχει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα ένστασης, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 18 και 21 του RGPD. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν επικοινωνώντας με την έδρα της Εταιρείας με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αποστολής της Εταιρείας: επικοινωνήστε με την premrank.com. Έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στο Cnil σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το RGPD (άρθρο 13).

7. Ευθύνη

7.1 Ο Εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ουσιώδη σφάλματα που μπορεί να έχουν παρεισφρήσει στα έγγραφα της Ιστοσελίδας, παρά τη φροντίδα που έχει ληφθεί κατά τη δημοσίευσή τους..
7.2 Επίσης, ο Εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τις παρατηρήσεις και τις απόψεις που εκφράζονται στους δικτυακούς τόπους στους οποίους επισημαίνει μέσω υπερσυνδέσμων και των οποίων δεν έχει συντακτικό έλεγχο..

7.3 Ο Εκδότης παρέχει εγγύηση μέσων για εντολές καθαρισμού PACK / καθώς και εγγύηση μέσων και αποτελεσμάτων σχετικά με τη βελτίωση, την προστασία των παραγγελιών πακέτων. Σε καμία περίπτωση ο εκδότης δεν μπορεί να κάνει χρήση της βίαιης αφαίρεσης ενός συνδέσμου, αλλά διαβεβαιώνει να κάνει ό, τι είναι το χέρι του για να.
7.4 Επίσης, ο Εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την ελαττωματική μετάδοση δεδομένων λόγω διαφόρων δικτύων στο Διαδίκτυο ή ασυμβατοτήτων λόγω του προγράμματος περιήγησης του χρήστη.